مدل جایزه ملی مدیریت مالی ایران

طراحی مدل جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط اساتید و متخصصین خبره در مدل‌های مطرح دنیا صورت گرفته است.

به گونه‌ای که در این مدل ارزیابی حوزه مالی و اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها با استفاده از معیارها و شاخص‌های تخصصی مالی و حسابداری انجام می‌پذیرد.

همچنین در جهت ارزیابی هر چه دقیق تر و تحصصی‌تر، با توجه به حوزه فعالیت متقاضی (تولیدی، بازرگانی، خدماتی، بانک و …) معیارهای تخصصی آن حوزه تدوین گردیده است که این معیارها و شاخص‌ها برای سطوح مختلف جایزه (تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه) متفاوت می‌باشند که با عنایت به اهمیت و ارزش هر معیار در عملکرد سازمان، امتیاز خاصی برای آن معیار در نظر گرفته شده است.

تفکیک و دسته بندی در هر بخش بیانگر ارزیابی تخصصی سازمان متقاضی توسط کمیته ‌های ارزیابی و داوری جایزه می‌باشد.

شایان ذکر است معیارها و شاخص‌های ارزیابی پس از تکمیل فرم تقاضای شرکت در فرایند جایزه و تعیین:

  • حوزه فعالیت سازمان
  • سطح مورد تقاضا از سطوح جایزه

در اختیار سازمان متقاضی قرار خواهد گرفت.

سطوح و امتیازات جایزه ملی مدیریت مالی ایران

سطوح جایزه

جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه طرح ریزی گردیده است.

سطح تندیس نیز نیز برای تفکیک دقیق‌تر سطح سازمان‌های برنده تندیس به سه سطح تندیس بلورین، تندیس سیمین و تندیس زرین و همچنین سطح تقدیرنامه به سه سطح یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره تقسیم شده است.

هر یک از سطوح جایزه محدوده امتیازی خاصی را در بر می‌گیرند به گونه‌ای که بازه امتیازی کل مابین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ امتیاز می‌باشد.

در صورت کسب امتیاز کمتر از ۳۰۰ سازمان متقاضی در هیچ یک از سطوح جایزه حائز رتبه نخواهد شد.