مدیران

اعضای این کمیته، متخصصان، مدیران و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی می‌باشند

علمی

کمیته علمی متشکل از اساتید، نخبگان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی می‌باشد

سیاستگذاری

این کمیته متشکل از اعضای هسته مرکزی و تصمیم‌گیر می‌باشد که در سیاستگذاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران نقش دارند