کلیه شرکت ها و سازمان های ایرانی با هر اندازه و در هر بخشی که فعالیت می کنند میتوانند متقاضی دریافت " جایزه ملی مدیریت مالی ایران " باشند به دیگر بیان سازمان ها و بنگاه ها در تمامی بخش های اقتصادی کشور می توانند در فرایند کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران شرکت نمایند.