دریافت کنندگان جایزه - برندگان چهارمین دوره - ۱۳۹۲

برندگان چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 1392

                    

برندگان چهارمین دوره جایزه - 1392

جایزه دریافتی

بانك پاسارگاد

تنديس سيمين

تام ايران خودرو

تنديس سيمين

شهرداري تهران

تنديس سيمين

بانك تجارت

تنديس سيمين

پتروشيمي شهيد تندگويان

تنديس بلورين

فولاد خراسان

تنديس بلورين

بانك انصار

تنديس بلورين

مهندسي و ساختمان مپنا پارس

تنديس بلورين

بانك صادرات

تنديس بلورين

بانك رفاه كارگران

تنديس بلورين

شهرداري مشهد

تنديس بلورين

پتروشيمي مارون

تنديس بلورين

بانك كار آفرين

تنديس بلورين

سرمايه گذاري پارس آريان

تقدير نامه

ارتباطات زير ساخت

تقدير نامه

مهندسي و ساختمان صنايع نفت

تقدير نامه

گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب

تقدير نامه

هلدينگ ارزش آفرينان پاسارگاد

تقدير نامه

بيمه ما

تقدير نامه

پتروشيمي بندر امام

تقدير نامه

ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد

گواهينامه

نفت پارس

گواهينامه

بيمه پارسيان

گواهينامه

خدمات گلديران

گواهينامه

پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران- پنها

گواهينامه

ليزينگ اقتصاد نوين

گواهينامه

بانك آينده

تجربه برتر