اهداف


 - حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی به  جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمانها

- تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود

- ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی

- تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک

- معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمانهای برتر در مالی و اقتصادی

- فراهم نمودن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی