دریافت کنندگان جایزه - برندگان سومین دوره – ۱۳۹۱

برندگان سومین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 1391

                                         

برندگان سومین دوره جایزه - 1391

جایزه دریافتی

بانك تجارت

تنديس سیمین

شهرداري تهران

تنديس سیمین

بانك پاسارگاد

تنديس سیمین

مجتمع فولاد خراسان

تنديس بلورین

مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا- پارس

تنديس بلورین

تام ايران خودرو

تنديس بلورین

پتروشيمي مارون

تقدیرنامه

صنايع كامپيوتري ايران

تنديس بلورین

پتروشيمي پارس

تقدیرنامه

بانك انصار

تقدیرنامه

داروسازي دكتر عبيدي

تقدیرنامه

شهرداري مشهد

تنديس بلورین

مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

تنديس بلورین

پتروشيمي كرمانشاه

تنديس بلورین

پتروشيمي شهيد تندگويان

تقدیرنامه

پترو پايدار ايرانيان

تقدير نامه

پتروشيمي اروند

تقدير نامه

پتروشيمي بندر امام

تقدیرنامه

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

تقدير نامه

سيمان سپاهان

گواهينامه

ارتباطات زير ساخت

گواهينامه

پتروشيمي مبين

گواهينامه

مهندسي و ساختمان صنايع نفت

گواهينامه

تكنوانرژي سپهر کیش(تسكو)

گواهينامه

مهندسي آريا نفت شهاب

گواهينامه