متقاضیان - برنامه زمانبندی

برنامه زمانبندی هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

 

۱   آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه جایزه                        ۱۱/ ۰۸/ ۱۳۹۸

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲   شرکت در دوره آموزشی تهیه و تدوین اظهارنامه                                           آبان ماه ۱۳۹۸

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۳   آخرین مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه به دبیرخانه جایزه                            ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۹۸ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۴   اعلام نتایج و تعیین سطح جایزه متقاضیان                                               ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۸

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۵  مراسم معرفی برندگان و اعطای هشتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران  بهمن ماه ۱۳۹۸