متقاضیان - فرم ثبت‌نام
متقاضاین جهت ورود به فرایند دریافت جایزه فرم تقاضا را تکمیل نمایند .

فرم تقاضای حضور در جایزه مدیریت مالی ایران - pdf