مدل جایزه

با توجه به طراحی حرفه ای مدل توسط اساتید و متخصصین خبره و منظور ارزیابی هر چه دقیق تر و تخصصی تر سازمانهای متقاضی،  لذا معیارهای ارزیابی متقاضیان با در نظر گرفتن سطح مورد تقاضا از سطوح جایره و حوزه فعالیت متقاضی متفاوت می باشد . این معیار ها پس از تکمیل فرم تقاضای شرکت در جایزه و تعیین شاخص های-      حوزه فعالیت سازمان

-      سطح مورد تقاضا از سطوح جایزه


در اختیار سازمانهای متقاضی قرار خواهد گرفت. همچنین تکمیل اظهارنامه توسط سازمان متقاضی بر مبنای معیارهای مذکور خواهد بود